• https://www.facebook.com/necdetunuvar
 • https://www.twitter.com/@necdetunuvar
 • https://www.instagram.com/necdetunuvar
 • https://www.youtube.com/channel/UCjxIt73RTZjCQlvxODKl-mQ

Bilişim ve İnternet Araş. Kom.(BİAK) Yönetici Özeti

BİAK :: Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu


 

A. Bilgiye Erişim ve İnternetin Anayasa’da Düzenlenmesine İlişkin Öneri

Öneri 1
 
Anayasa’da temel hak olarak bilgiye erişim ve internet [KISA Vade]
Anayasa’da düzenlenen özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ilişkin düzenlemeler esas alınarak; bilgiye erişim hakkını kısıtlayan her türlü engeli ortadan kaldıracak, katılımcılığın artmasına ve serbest kamuoyu oluşumuna imkân sağlayacak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde, bilgiye erişim ve internet Anayasa’da temel bir hak olarak düzenlenmelidir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » TBMM

B. Bilişim Sektörüne İlişkin Ortak Öneriler

Öneri 2
 
Stratejik sektör olarak bilişim [KISA; ORTA Vade]
Bilişim sektörü, stratejik önem ve önceliğe sahip bir alan olarak değerlendirilmeli, bilişim teknoloji ve imkânları ülke yönetiminde etkin bir şekilde kullanılmalı, özellikle yazılım sektörü başta olmak üzere, bu alandaki tüm yatırım ve yeni teknolojiler, araştırma geliştirme faaliyetleri (tek kişilik araştırma geliştirme faaliyetleri dâhil) ve istihdam desteklenmeli, gerektiğinde vergisel avantaj ve kolaylıklar sağlanmalı, yerli ve yabancı tüm yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve yeni yatırımların önünde engel teşkil edebilecek hukuki ve fiili koşullar ortadan kaldırılmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 3
 
Kurumsal Yapılanma [ORTA Vade]
[SEÇENEK-1: Bilişim Bakanlığı Kurulması]
Bilişim sektörünün potansiyelinin harekete geçirilmesi, bilişim sektörünün tek bir elden koordine edilmesi, özellikle elektronik haberleşme, yayıncılık, posta ve bilgi teknolojileri sektörlerine ilişkin hedef, ilke, politika ve stratejilerin oluşturulması işlevleri bu alanda görevli tek bir kurumsal yapı tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu çerçevede, oluşturulması gereken kurumsal yapının Bakanlık (Bilişim Bakanlığı) şeklinde yapılanması önerilmektedir. Önerinin hayata geçirilmesi durumunda, kurulacak Bakanlığın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, bilişimle ilgili yetki ve sorumluluk sahibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları revize edilmelidir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
 • » TBMM
Öneri 4
 
Kurumsal Yapılanma (devam) [ORTA Vade]
Kurulması önerilen Bilişim Bakanlığı tarafından;
a. Bilişim sektörünün tamamına ilişkin, küresel gelişmelerin yakından izlenmesi,
b. Bu alanda risklerin, fırsatların ve tehditlerin ulusal düzeyde ayrıntılı olarak analiz edilmesi,
c. Bilişim alanında ulusal düzeyde hedef, ilke, politika ve stratejiler geliştirilmesi,
d. Bilişim alanında ulusal koordinasyonun sağlanması,
e. Bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların faaliyetlerinin bunlara uygunluk yönünden izlenmesi,
f. Bilişim sektörüne ilişkin resmi istatistiklerin oluşturulması,
g. Mevzuat taslaklarının hazırlanması veya hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması,
h. Uluslararası hukukun iç hukuk sistemine uyarlanmasının koordine edilmesi,
i. Özellikle kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, spektrumun etkin ve verimli kullanılması, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ile elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve geçiş hakları konusunda etkin görevler üstlenilmesi
önerilmektedir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
 • » TBMM
Öneri 5
 
Kurumsal Yapılanma (devam) [ORTA Vade]
[SEÇENEK-2: Bilişim Ajansı Kurulması]
Sektörün dinamizmine uygun bir şekilde, gerekli ihtiyaçlara hızlı reaksiyon verebilecek, uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetişim ilkelerine tam uygun, Başbakana doğrudan bağlı, tüzel kişiliği haiz bir Bilişim Ajansı kurulması önerilmektedir.
Bu bağlamda, Ajans yetkin kişilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmelidir. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin süreçler, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olmalı, üyelerin yetkinliğine yönelik kriterler güçlü olmalıdır. Yönetim kurulu; strateji ve politika üretimi, stratejik yönetim, iç kontrol, risk yönetimi gibi kritik alanlara odaklanmalı, yöneticilerin atanması, personelin ücret rejiminin belirlenmesi gibi konularda karar alma yetkisi bulunmalıdır.
Ajansa yönelik kamu pay sahipliği işlevi dikkatli bir biçimde tasarlanmalıdır. Ajansın, bütçe, yatırım gibi parametreleri bahse konu pay sahipliği modeli ve kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde belirlenmelidir.
Ajansın üst yöneticisi (CEO), Ajansın yönetim kurulunun üyesi olmalı; kendisi ile Yönetim Kurulu arasında performans sözleşmesi yapılmalı; ancak görevler ayrılığı ilkesinin gereği olarak üst yönetici, yönetim kurulunun başkanı olmamalıdır. Ayrıca, atanacak ilk üst yöneticinin küresel düzeyde ya da ülke düzeyinde kurumsal büyük şirketlerde üst yöneticilik yapmış başarılı bir kişi olması tavsiye edilmektedir.
Ajans, TBMM’ye hesap vermelidir. Ajansın mali raporları uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Ajansın dış denetimi Sayıştay tarafından yapılmalı, ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız dış denetim yapılmalıdır. Ajansın iç denetimi, yönetim kurulu üyelerinden oluşacak bir denetim komitesi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ajansın faaliyetlerine, Başbakan başkanlığında önemli e-devlet projelerine sahip kamu idareleri, bilişim sektörü, STK’lar ve akademik kurumların da temsil edildiği bir danışma kurulunun yön vermesinde yarar bulunmaktadır. Bu amaçla, 2009 yılında e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında önerilen Bilgi Toplumu Ajansı, yukarıda Bilişim Bakanlığı önerisi için öngörülen yetki ve sorumluluklara uygun olarak yeniden kurgulanmalıdır.
Ajansın personel ve ücret rejimi; bilişimin ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına en fazla katkı yapmasını sağlamasında önem arz eden branşlarda, en iyi üniversitelerin en başarılı mezunlarını, ilgili alanlarda muteber kurumlarda doktora yapmış kişileri ve küresel/milli ölçekte dev bilişim şirketlerinde kritik görevler üstlenmiş bireyleri cezbedecek nitelikte olması tavsiye edilmektedir. Personelin ve yöneticilerin yetkinliklerinin uluslararası standartlara uygun tanımlanması gerekmektedir. İşe alım kriterlerinin şeffaf ve modern insan kaynakları yönetimine uygun olması büyük önem taşımaktadır.
Bu Seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda, Bilişim Bakanlığı kurulmasına ilişkin 1. Seçenekte bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlar tarafından icra edilmesi öngörülen fonksiyonlar, Bilişim Ajansında oluşturulacak münhasır daireler tarafından yerine getirilebilecektir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
 • » TBMM
Öneri 6
 
Kurumsal Yapılanma (devam) [ORTA Vade]
[SEÇENEK-3: Mevcut Bakanlıklardan Uygun Olanın Yeniden Yapılandırılması]
Yeni bir kurumun oluşturulması (Bakanlık ya da Ajans), ciddi alt yapı çalışmaları yapılması, merkezi yönetim bütçesinden önemli miktarda ödenek ayrılması, insan kaynağı temini, kurumlar arası görev dağılımında oluşabilecek çakışmaların mer’i mevzuattan ayıklanması, yeni mevzuat düzenlemelerinin yapılması gibi sebeplerden dolayı, zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Bahse konu kurumsal yapılanmanın dikkatli tasarlanmaması halinde, değişim süreci; kamunun daha da hantallaşması, bürokrasinin artması, kurumsallaşmanın başarılamaması gibi riskler de barındırmaktadır.
Dolayısıyla ilk iki seçenek için, ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir şekilde fayda-maliyet analizi, risk analizi ve etki analizi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde, yeni bir kurumsal yapının, mevcut şartlar altında anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılması durumunda ise mevcut yapının iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu itibarla, 1. seçenekte sunulan ve Bilişim Bakanlığı tarafından icra edilecek fonksiyonların, mevcut Bakanlıklardan birisi marifetiyle yapılmasının (Bu Bakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ya da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olabilecektir.) uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, bu alternatifin uygulanması durumunda dahi, yukarıda sayılan görevlere uygun şekilde, ilgili bakanlığın yetki ve sorumlulukla donatılacak şekilde teşkilat kanunun revize edilmesi gerekecektir.
Diğer taraftan, 3. Seçeneğin uygulanması halinde, yeniden yapılandırılacak idarenin zayıf yanları, maruz kaldığı riskler ve tehditler, öneri kapsamında ilgili Bakanlığın bünyesinde kurulacak yeni alt birime/birimlere de sirayet edebilecektir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU
 • » TBMM
Öneri 7
 
TBMM’de Daimi Bilişim Komisyonu [ORTA Vade]
Bilişim sektörünün tamamına, elektronik haberleşme, yayıncılık, medya, posta ve bilgi teknolojilerine ilişkin kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek ve Anayasa, ulusal plan, program, politika ve strateji belgelerine uygunluk bakımından değerlendirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daimi bir ihtisas komisyonu kurulması; ayrıca bu Komisyon tarafından, bilişim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulması öngörülen kamu iştirakleri ile bu sektörde faaliyet göstermekle birlikte Sayıştay denetimi kapsamında bulunmayan kamu iştiraklerinin ve bilişim yatırımlarında ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi önerilmektedir.
 
 • » TBMM
Öneri 8
 
Bilişim ihtisas mahkemeleri ile bilişim uzmanı hâkim ve savcılar [ORTA Vade]
Bilişim teknolojilerinin; ülke kalkınması ve güvenliğinde kritik role sahip olması, hızlı biçimde gelişmesi, sorunlarının hızlı biçimde saptanarak çözülmesinin kritik önemde olması sebepleriyle bilişim, elektronik haberleşme ve siber suçlar alanında ihtisas sahibi hâkim ve savcıların yetiştirilmesinin sağlanması ve bu alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması gerekmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAŞBAKANLIK
 • » YÖK
Öneri 9
 
Yükseköğretim müfredatında bilişim hukuku [KISA Vade]
Bilişim ve elektronik haberleşme hukukunun bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ve bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer verilmesi ve bu konuda lisansüstü programların açılması önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 10
 
Bilişime ilişkin mevzuat düzenlemelerinde dağınıklığın giderilmesi, düzenlemelerin kapsam ve sınırlarının belirli olması [KISA; ORTA Vade]
Bilişim sektörü, elektronik haberleşme ve internetle ilgili kanuni düzenlemelerin her birisi ayrı kanunlarla değil, özel kanununda ekleme ve değişiklikler yapılmak suretiyle hayata geçirilmesi önerilmektedir.
Bilişim ve elektronik haberleşme mevzuatında, özgürlükleri kısıtlayıcı, daraltıcı ve geniş yoruma açık “gibi bilgiler” türünden terimler yerine kapsam ve sınırları belirli düzenlemeler yapılmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » TBMM
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 11
 
Birlikte Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar Enstitüsünün kurulması [ORTA Vade]
e-Dönüşüm sürecinde arzu edilen hedeflere ulaşılabilmesi için kamu kurumları arasında hem teknik hem de organizasyonel boyutta birlikte çalışabilirlik bilinci ve altyapısı ile etkin koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla; ulusal birlikte çalışabilirlik çerçevesini oluşturmak, bu çerçeveye uygun olarak kamu kurumlarını denetlemek, derecelendirmek ve yaptırım mekanizması oluşturmak amacıyla Birlikte Çalışabilirlik ve Kurumsal Standartlar Enstitüsü kurulması önerilmektedir. (Anılan Enstitünün fonksiyonları Kısım-1 altında Bölüm 11.5’te detaylı bir şekilde ele alınmıştır.)
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » TBMM
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
Öneri 12
 
e-Ticaretin gelişimine ortam oluşturulması [ORTA Vade]
Elektronik ticaretin geliştirilmesi, bu kapsamda sektörde faaliyet gösterenlerin hak, yetki ve yükümlülükleri ile güvenli elektronik ödeme sistemlerine ilişkin gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
 
 • » BDDK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » TCMB
Öneri 13
 
Veri merkezi işletmeciliğinde cazibe merkezi [ORTA Vade]
Ülkemiz veri merkezi işletmeciliği için bir cazibe merkezi haline getirilmelidir. Bu durum, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, vergilendirme, uluslararası platformlarda bu alanda söz sahibi olunması, hukuki anlaşmazlıklarda avantajlı konumda olabilmek gibi fırsatları bünyesinde barındırmaktadır. Bahse konu veri merkezlerinin fiziki ortam gerekliliklerine uygunluğu itibarıyla ve kalkınma politikaları çerçevesinde doğu illeri değerlendirilebilir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 14
 
İnternette yerli içeriğin ve yurt içinde barındırmanın teşvik edilmesi [ORTA Vade]
Yerli içeriğin üretiminin özendirilmesi ve içeriğin yurt içinde barındırılmasının sağlanması yurt dışına döviz çıkışını azaltacağından, ülkemizin jeopolitik konumunun sonucu olarak internet değişim ve barındırma merkezi olarak gelişimi ve bu faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirin vergilendirilebilmesini teminen,
a. İçeriğin yurt içerisinde barındırılmasının teşvik edilmesi,
b. Barındırma hizmetlerinin yurt dışından sağlanması yerine trafiğin ve içeriğin yurt içinde kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması,
c. Kamu kurum ve kuruluşlarının içeriklerinin yurt içinde tutulmasının zorunlu hale getirilmesi,
d. Yurt içinde üretilen içerik ve verinin yurt içinde tutulabilmesi hatta yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin de barındırma hizmetlerinin Türkiye’den sağlanması için gereken güvenli ve cazip ortamının sağlanması, bu amaçla öncelikle Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısının yasalaştırılması ve diğer yapısal tedbirlerin alınması,
e. Barındırma hizmetleri için ihtiyaç duyulan enerji ve iklimlendirme maliyetlerini nispeten azaltacak bölgelere genişband internet yatırımı başta olmak üzere gereken yatırımların acilen yapılması,
f. Barındırma hizmetlerin gerektirdiği enerji ve diğer altyapı maliyetleri ile bu hizmetlerden alınan vergilerin hizmeti teşvik edici mahiyette gözden geçirilmesi
g. Yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri ile e-posta sağlayıcıların yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.
önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 15
 
Bulut bilişim ve barındırma hizmetlerinin gelişimi için gerekli ortamın oluşturulması ve ulusal politika belirlenmesi [ORTA Vade]
Bulut bilişim ve barındırma hizmetlerinin gelişimi ve fırsatlarından ulusal düzeyde azami olarak istifade edilebilmesi için; hizmet alıcıların ve sağlayıcıların sorumluluklarının netleştirilmesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması, genişband internet bağlantı kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması, hizmet kalitesi seviyesinin belirginleştirilmesi, ulusal düzeyde bulut bilişim politika ve stratejilerinin oluşturulması aciliyet arz etmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 16
 
Hizmet sağlayıcılara teşvik ve bulut bilişim hizmet alımına uygun mevzuat [KISA; ORTA Vade]
Bilişim sektöründe hizmet sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya kredi teşviki sağlanması; ayrıca, kamu ihale ve bütçe planlama mevzuatının bulut bilişim hizmeti alımlarına uyumlu hale getirilmesi önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » MİT
Öneri 17
 
Sürdürülebilir internet için alternatif haberleşme altyapı yatırımları [ORTA; UZUN Vade]
Elektronik haberleşmenin ve internetin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksaması riskine karşı haberleşmenin kesintisiz bir biçimde sağlanması ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğin temin edilmesine yönelik alternatif haberleşme alt yapılarının kurulması, özellikle karasal şebekelerin tamamlayıcısı kablosuz (mobil ve uydu) sistemlerine yatırım yapılması gerekmektedir.
 
 • » BTK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 18
 
İletişim altyapı hizmetlerinde bürokrasinin ve mali güçlüklerin azaltılması [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim sektörünün gelişimi ve bilgi toplumuna dönüşme hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesini ve sayısal uçurumun giderilmesini teminen, hem sabit fiber altyapının hem de mobil altyapının kurulmasında işletmecilerin karşılaştığı idari ve mali güçlüklerin giderilmesi, bürokrasinin minimize edilmesi, işletmecilerin kamu mülkiyetindeki arazilerden, doğalgaz, petrol, elektrik ve enerji nakil hatlarından, karayolu, demiryolu ağlarından ve bunların haberleşme atıl altyapı ve kapasitelerinden uygun koşullarla istifadesinin sağlanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
 
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 19
 
Ülkemizde İnternet Trafik Değişim Noktaları oluşturulması ve İstanbul’un Peering Merkezi olması [ORTA Vade]
İnternete daha hızlı ve ucuz erişim için ülkemizde internet trafik değişim noktaları (IXP-Internet Exchange Points) oluşturulmalı; bu itibarla Türkiye’nin jeopolitik konumundan istifade edebilmek ve trafiğin yurtdışında gerçekleşmesini minimize etmek için İstanbul’un peering merkezi (internet omurgaları arasında doğrudan trafik akışı sağlayan ara bağlantı merkezi) haline getirilmesi bir ulusal politika olarak benimsenmelidir. Bu amaçla, uluslararası platformlarda ön plana çıkan Frankfurt, Amsterdam, Viyana gibi peering merkezi haline gelmiş şehirler için takip edilen stratejiler incelenmelidir. İlgili trafik değişimlerinin yurtdışında gerçekleşmesini engellemek ve Erişim Sağlayıcılar arasındaki ilgili politikaların düzenli bir şekilde yürütülmesi bir gereklilik haline gelmiştir.
 
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 20
 
Müşterek altyapı yatırımları ve kullanımı [ORTA Vade]
İşletmeciler tarafından, mükerrer altyapı yatırımları yerine mevcut altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve ihtiyaç bulunan yerlere ulaşılmasını teminen, elektronik haberleşme ve yayıncılık tesis ve alt yapılarının, işletmeciler tarafından müştereken kurulması ve mevcut tesislerin paylaşılmasının sağlanması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 21
 
Bilişim teknolojisi ürünleri ile gömülü sistemlerin üretiminin teşviki [KISA; ORTA Vade]
Tüketimi hızla artan mobil elektronik haberleşme cihazları başta olmak üzere, bilişim teknolojisi ürünlerinin ve gömülü sistemlerin Türkiye’de üretimini teşvik edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
Öneri 22
 
Donanım ithalatında asgari kalite standartlarının belirlenmesi [KISA; ORTA Vade]
Donanım ithalatında, asgari kalite şartlarını taşıma ve mümkün olduğunca donanımın tüm işletim sistemlerine uyumluluğu şartı aranmalıdır.
 
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • » TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Öneri 23
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde tam rekabete uygun İnternet [UZUN Vade]
İnternetin (altyapı, ip dağıtımı, vs.) belirli ülkelerin tekelinden çıkarılarak küresel düzeyde rekabet ortamının oluşturulması için Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan tüm girişimler desteklenmeli, ulusal internet pazarında da etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlanmalıdır.
 
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TBMM
Öneri 24
 
IPv6’ya geçiş planı [KISA; ORTA Vade]
İnternet adresleme yapısı olarak kullanılan 32 bitlik IPv4'ün yetersiz kalması nedeniyle, 128 bitlik adres yapısı olan IPv6’ya geçiş için altyapı çalışmalarının bir an tamamlanması ve bu alanda karşılaşılması muhtemel sıkıntılar karşısında ulusal düzeyde proaktif davranılması ve uluslararası adil paylaşım imkânlarının en etkili şekilde değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesiyle öngörülen geçiş planına kamu idarelerince uyulması; ancak bu amacı gerçekleştirmek adına gereksiz harcamalar yapılmamasına dikkat edilmesi önerilmektedir. İlave olarak, merkezi bir idare tarafından tüm kamu idarelerinin IPv6’ya uyum düzeyine ilişkin boşluk analizi çalışması yapılmalı, raporlanmalı ve geçiş planının sonuçları takip edilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BTK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 25
 
İnternet Geliştirme Kurulunun daha etkin çalışması [ORTA Vade]
İnternet Geliştirme Kurulu;
• Türkiye'de bilişim ve internet konusunda gelişmeleri yakından takip edip, sektörel gelişmelere ilişkin periyodik kamuoyu bilgilendirmesi (raporlama) yapmalı,
• Farklı ülkelerde yer alan benzeri yapılarla resmi koordinasyon görevi olmalı,
• Bilişim teknolojilerine ilişkin, üniversite-sanayi-sivil toplum kuruluşları arasında ortak projeler geliştirilmesine liderlik etmeli,
• Bilişim teknolojileri ve internetle ilgili toplumsal farkındalığı artırma çalışmalarına etkin katılım sağlamalı,
• Bilişim teknolojileri ve internet alanında proje sahipleri ve bu alanda devlet yardımlarından yararlanma gereksinimi olan girişimciler için bilgilendirme ve eğitim programları düzenlemelidir.
 
 • » İNTERNET GELİŞTİRME KURULU
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 26
 
İnternete ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması [ORTA Vade]
Başta öğrencilerin toplu olarak yaşadıkları yerler olmak üzere, zaman içerisinde tüm hanelere, belirlenecek standart, kalite, hız ve kapasitede internet erişimin sağlanması ve toplumun bilgiye erişiminin kolaylaştırılması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 27
 
Bilişim sektörünün sağlıklı gelişimi için yaptırımlarda orantılık [ORTA; UZUN Vade]
Mevzuatta öngörülen idari yaptırımların mümkün olduğunca; işlenen fiil ve elde edilen menfaatle orantılı ve kademeli olarak belirlenmesi, ihlalin niteliğine uygun olarak ilk ihlalde uyarının tercih edilmesi sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAŞBAKANLIK
Öneri 28
 
Yerli yazılımın ve internette Türkçe içeriğin nicelik ve niteliğinin artırılmasının teşvik edilmesi [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim sektörüne özgü yerli yazılımlarla internetteki yerli ve Türkçe içeriğin nicelik ve niteliğinin artırılmasını teminen;
a. Yerli yazılım ve Türkçe içerik üretilmesine ilişkin yatırımların öncelikle desteklenmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin teşviklerde yazılım sektörünün spesifik özelliklerinin de dikkate alınması,
b. İlgili eğitim kurumlarında, veritabanı uzmanı, yazılım uzmanı, ağ teknolojileri uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, web tasarım ve programlama uzmanı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik uluslararası düzeyde uzmanlar yetiştirilmesinin ve bu uzmanlara bilgi teknolojileri proje yönetimi eğitimleri de verilmesinin hedeflenmesi, yükseköğrenim kurumlarında müfredatın bu hedefe uygun olarak gözden geçirilmesi ve gereken bölümlerin açılması,
c. Fen-Edebiyat Fakülteleri başta olmak üzere, ilgili yükseköğrenim kurumlarında isteğe bağlı veya zorunlu olarak okutulan yazılım derslerinin saatlerinin artırılması,
d. Yükseköğrenim kurumlarının bilişimle ilgili bölümleri dışında kalan bölümlerinde okuyan öğrencilerin veya anılan bölümlerden mezun olanların, tercihe bağlı olarak bilişim dersleri alabilmelerinin ve bu sayede ikinci diploma ile mezun olabilmelerinin sağlanması,
e. Meslek ve teknik liselerdeki bilişimle ilgili bölümlerin kalite ve niteliklerinin artırılması,
f. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik açılan açık kaynak kodlu yazılım ve kripto kurslarının artırılması, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bilişim teknolojileri ve ileri teknoloji savunma sistemleri ile ilgili alanlarda kursların açılması,
g. Kamu internet sitelerine ilişkin ortak standartların, kamu kurumlarının ve yetkililerinin internet ortamında ve sosyal medyadaki yerinin belirlenmesi ve buna göre kamu kurumlarının kamuya açıklanabilecek bilgilerini internet siteleri ve sosyal medya üzerinden kullanıcılarla paylaşmalarının sağlanması
önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)-SSM
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 29
 
Toplum genelinde bilişim okuryazarlığının artırılması [ORTA; UZUN Vade]
Toplumun bilişim okuryazarlık düzeyinin artırılabilmesi amacıyla, kullanıcı dostu uygulamalar ile pozitif içerik desteklenmeli, ortaöğretim seviyesinde, medya okuryazarlığı dersinin içeriği, bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımıyla zenginleştirilmeli ya da müfredatta seçmeli olarak bilinçli, güvenli ve etkin internet kullanımı dersine de yer verilmeli, seçmeli dersler arasında bulunan bilişim sistemleri ve yazılım dersi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun belirlediği bilişim okuryazarlığı temel beceri ve kriterleri dikkate alınarak zorunlu hale getirilmelidir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TÜBİTAK
 • » YÖK
Öneri 30
 
Toplum genelinde bilişim okuryazarlığının artırılması (devam) [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim okuryazarlık eğitimleri ebeveynler ve öğretmenler başta olmak üzere toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmalı; okullarda, sivil toplum kuruluşlarında ve internet kafelerde çocuklara ve ailelere bu konuda eğitimler verilmeli, bu eğitimlerde özellikle çocukların sakıncalı içeriklerden uzak tutulabilmesi amacıyla ebeveynler bilinçlendirilmelidir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Öneri 31
 
Bilinçli, güvenli ve etkin internet kullanımı için ebeveyn eğitimi [ORTA; UZUN Vade]
Ebeveynlerin internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 7-19 yaş aile eğitim programlarının ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Öneri 32
 
Зok seslilik iзin Web 2.0 [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternette fikir ve düşüncelerin yayılmasında büyük rol oynayan web 2.0 sitelerinin (bloglar, forumlar, video siteleri, sosyal ağlar gibi) toplumda çok sesliliğin bir parçası olarak algılanmasının sağlanması ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Mahalli İdareler)
 • » KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 33
 
Kamu internet erişim merkezleri, bilgi evleri ve teknoloji köyleri [ORTA; UZUN Vade]
Okul, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, öğretmenevi, kışla ve benzeri yerlerdeki kamu internet erişim merkezlerinin etkin kullanılması yönünde hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınması ve bu yönde bir uygulama modelinin geliştirilmesi ile bilgi evleri ve teknoloji köylerinin kurulması önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Mahalli İdareler)
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » TÜRKİYE İŞ KURUMU
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 34
 
Ar-Ge faaliyetlerinin teşviki [ORTA; UZUN Vade]
Araştırma geliştirme faaliyetlerine merkezi yönetim bütçesinden ve özel sektör tarafından ayrılan mali kaynakların artırılması, Ar-Ge harcamalarının kötüye kullanımına engel olacak ve etkinliğini denetleyecek uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak gerekli mekanizmaların tesis edilmesi ve bu faaliyetlerde yükseköğrenim kuruluşları ile sanayi kuruluşları arasında etkin bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik mekanizmaların tesis edilmesi önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI

C. Kamuda Bilişim Yönetişimin Güçlendirilmesine İlişkin Öneriler

Öneri 35
 
Kamu idarelerinde bilişim yönetişim mekanizmaları [ORTA; UZUN Vade]
Kamu idarelerinde genel kabul görmüş bilgi yönetimi ve uygun bilgi mimarisi modellerinin uygulanması, en uygun bilişim stratejilerinin araştırılması, tasarlanması ve uygulanmasını sağlayacak bilişim yönetişimi (COBIT benzeri) mekanizmaları oluşturulmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 36
 
Kamuda proje yönetim ilkelerine uygun bilişim projeleri [ORTA; UZUN Vade]
Kamu idarelerinde proje yönetim kültürünün yerleştirilmesi için bilişim projelerinin, proje yönetim ilkelerine uygun olarak geliştirilmesi yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 37
 
Kurumsal bilgi yönetimi için Strateji Geliştirme Birimleri [ORTA Vade]
Strateji geliştirme birimleri, kurumsal bilgi yönetimi sisteminin sağlıklı işletilmesinden sorumlu kılınmalı ve bu birim yöneticilerine CIO (chief information officer- bilgi yönetimi başsorumlusu) işlevi yüklenmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 38
 
Her idarede tek bilişim birimi olması ve üst yöneticiye bağlı olması [ORTA Vade]
Bilişim ile ilgili birimler kurumların bünyesinde tek çatı altında toplanmalı, bu birimlerin organizasyon şemasında ana hizmet birimleriyle aynı seviyede tutularak doğrudan üst yöneticiye bağlanması sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 39
 
Bilişimde ulusal standartların oluşturulması ve kamuda bahse konu standartların uygulanmasına ilişkin süreç tasarımı [ORTA; UZUN Vade]
Yazılım geliştirme, bilişim hizmet yönetimi ve bilgi güvenliği gibi alanlarda mümkün olduğunca ulusal standartların hazırlanması değerlendirilmeli ya da uluslararası kabul görmüş standartların (COBIT, SPICE, ITIL ve ISO 27001 gibi) kamu bilişim projelerinde ve bilişim yönetiminde uygulanması sağlanmalı; bahse konu standartlara ilişkin sertifikasyon ve denetim mekanizmaları tesis edilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Öneri 40
 
Sertifikalı bilişim personeli ve uygun ücret rejimi [ORTA; UZUN Vade]
Bilişimle ilgili birimlerde sadece uluslararası geçerliliği olan sertifikalara veya geliştirilecek ulusal sertifikalara sahip personelin istihdam edilmesi ve bunlara sertifika seviyelerine bağlı ücret rejiminin uygulanması önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Öneri 41
 
Kamu personel alımında bilişim okuryazarlığı [ORTA Vade]
Bilişim okuryazarlığı, kamu personel alımlarda (yabancı dil gibi) aranan özel şartlardan birisi olmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 42
 
Kamu bilgi ve tecrübe paylaşıma ağı [ORTA; UZUN Vade]
Kamu ortak süreçleri için personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşım havuzu oluşturulmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 43
 
Kamu personelinin bilişim okuryazarlığının asgari standartlarının belirlenmesi ve takibi [ORTA; UZUN Vade]
Personelin bilişim okuryazarlığı seviyesinin tanımlanacak standartlarına uygun olarak, düzenli hizmet içi eğitim programları yoluyla artırılması, kariyer meslek memurlarında ve günlük işlerinde bilişim teknolojilerini kullanan personelde bilişim okuryazarlığı sertifikasına sahip olma şartının aranması ve bu sertifikanın geçerliliğinin belirli aralıklarla takip edilmesi önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • » MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 44
 
Kamu bilişim sistemlerinin iç ve dış denetimi [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim sistemlerine yönelik iç denetim ve dış denetim (Sayıştay denetimi) standartları belirlenmeli, Sayıştay’ın bilişim denetimine ilişkin yetkinlikleri artırılmalı ve kamu bilişim sistemleri düzenli olarak bağımsız dış denetime tabi tutulmalıdır.
 
 • » KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » SAYIŞTAY
 • » TBMM
Öneri 45
 
Kamu bilişim personelinin bilgi ve tecrübe paylaşım ağı [ORTA; UZUN Vade]
Kamu kurumlarının bilişim birimleri arasındaki iletişim ve işbirliği güçlendirilmeli, kurumlar arası bir iletişim ağı ile bilişim birimleri, kurumsal bilişim çözümleri hakkında projeler ile bireysel ve kurumsal tecrübelerini paylaşabilmelidirler.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

D. Kamu Alımlarına İlişkin Öneriler

Öneri 46
 
Kamu ihale mevzuatında bilişim ürünlerine özel düzenleme [KISA Vade]
Kamu ihale mevzuatında bilişim teknolojisi ürünlerine özel ayrıntılı düzenlemeler yapılmalı, ayrıca “ekonomik açıdan en avantajlı” olma ilkesi, “toplam faydası ile toplam maliyeti arasındaki fark fayda lehine en büyük olan” şeklinde değiştirilmelidir.
 
 • » KAMU İHALE KURUMU
 • » MALİYE BAKANLIĞI
Öneri 47
 
Bilişim Akreditasyon Enstitüsü kurulması [ORTA Vade]
Bilişim Akreditasyon Enstitüsü kurulması önerilmekte ve kamu ihalelerine, anılan enstitü tarafından akredite edilmiş ve ihale konusu alanda uzmanlaşmış isteklilerin girmesini sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KAMU İHALE KURUMU
 • » MALİYE BAKANLIĞI
Öneri 48
 
Bilişim ihalelerine özel kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler [KISA Vade]
Bilişim ihalelerinde; ihale sürecini başlatmaya engel olmayacak önemli evraklar (teminat mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi gibi) hariç diğer belgelerin (firma yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün katalogları, bunların tercümeleri gibi) değerlendirme aşamasında tamamlatılmasına imkân verilmeli, şikâyet mekanizması etkinleştirilmeli, muayene kabul ve teslimat sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, muayene, kabul ve teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan inisiyatif daraltılmalıdır.
 
 • » KAMU İHALE KURUMU
 • » MALİYE BAKANLIĞI

E. İşgücü Piyasasına İlişkin Öneriler

Öneri 49
 
Bilişim sektörüne yatırımın teşviki ve serbest piyasa koşullarının oluşturulması [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim sektörüne yatırım yapan ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelere pazar alanlarının oluşturulması, pazarda etkin ve sürdürülebilir rekabetin, hukuki güven ve istikrarın sağlanması, gerektiğinde bilişim teknolojisi ürün ve hizmetlerine ilişkin yatırımlara yönelik kredi olanaklarının artırılması ve belirli bir miktar alım garantisi verilmesi tavsiye edilmektedir.
 
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 50
 
Bilişim Meslek Birliğinin kurulması ve ulusal meslek standartlarının oluşturulması [ORTA Vade]
Bilişim işgücüne yönelik meslek birliğinin kurulması ve bu birlik tarafından sertifikasyona dayalı kariyer sistemi ile uluslararası genel kabul görmüş standartlara uygun olarak ulusal meslek standartlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » TÜRKİYE İŞ KURUMU
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 51
 
Bilişim sektörünün gelişimi için kamu kurumları, yükseköğrenim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim sektöründe üretimi, nitelikli iş gücünü ve istihdamı arttırmaya yönelik olarak yükseköğrenim kurumlarıyla sanayi kuruluşları arasında işbirlikleri sağlanmalı, kamu kurumları, yükseköğrenim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından eğitim ve sertifika programları düzenlenmelidir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » KOSGEB
 • » STK'LAR
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
 • » YÖK
Öneri 52
 
Nitelikli bilişim işgücü yetiştirilmesi [ORTA Vade]
Türkiye İş Kurumunun nitelikli bilişim iş gücü yetiştirmeye yönelik faaliyetlerinde uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluğunun ve bu faaliyetlerinin düzenli olarak bağımsız denetime tabi tutulmasının sağlanması önerilmektedir.
 
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 • » SAYIŞTAY
 • » TÜRKİYE İŞ KURUMU
Öneri 53
 
Kamuda bilişim uzmanları veri tabanı oluşturulması [ORTA; UZUN Vade]
Kamu kurumlarının bilişim projelerinde, başka kurumların bilişim uzmanı personelinden de istifade edebilmesi için, personelin muvafakatıyla başka kurumların bilişim projelerinde görevlendirilebilmesi ve bu amaçla kamu kurumlarının bilişim uzmanlarını içeren ortak bir insan kaynakları veri tabanı oluşturulmasının sağlanması önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Öneri 54
 
Alternatif çalışma yöntemleri ve performansa dayalı ücret rejimi [KISA; ORTA Vade]
Kamu kurumlarının bilişim alanında görevli personeli için, esnek çalışma ve ev-ofis (home-office) gibi alternatif çalışma yöntemleri ile performansa dayalı özel sektördeki emsallerine uygun bir ücret rejimi oluşturulmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
Öneri 55
 
Bilişim fırsatları çerçevesinde ulusal istihdam politikası [KISA; ORTA Vade]
Çağrı merkezleri ve rehberlik gibi hizmetlerin, bilişim alanındaki istihdamın artırılmasına, ev–ofis gibi alternatif çalışma yöntemleriyle engellilerin, öğrencilerin, ev hanımlarının, emeklilerin ve diğer sosyal kesimlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik birer fırsat olarak değerlendirilmesi ve bu alandaki yatırımların desteklenmesi önerilmektedir.
 
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 • » TÜRKİYE İŞ KURUMU
Öneri 56
 
Bilişim fırsatları çerçevesinde ulusal istihdam politikası (devam) [KISA; ORTA Vade]
Çalışabilecek durumda olmasına rağmen, fiilen çalışmayan engellilere, öğrencilere, ev hanımlarına, emeklilere ve diğer sosyal kesimlere yönelik eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi, alternatif çalışma yöntemleri de değerlendirilmek suretiyle, tüm bu kesimlerin iş gücü piyasasına katılımlarını sağlamaya yönelik ulusal istihdam politikası oluşturulması ve bu politikanın etkin bir şekilde uygulanması önerilmektedir.
 
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 • » TÜRKİYE İŞ KURUMU

F. Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklere İlişkin Öneriler

Öneri 57
 
Benzer hizmetleri sunan işletmeciler için benzer mali yükümlülükler [KISA; ORTA Vade]
Aynı ya da benzer hizmetleri sunan işletmecilere uygulanan tüm vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin mümkün olduğunca birbirine yaklaştırılması ve nihayetinde eşitlenmesi önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 58
 
Özel iletişim vergisinde farklı vergi oranlarının eşitlenmesi ve ilk tesis özel iletişim vergisinin kaldırılması [KISA; ORTA Vade]
Özel iletişim vergisinde mobil ve sabit ayrımının kaldırılması, uygulanan farklı vergi oranlarının eşitlenmesi ve ilk tesis özel iletişim vergisinin kaldırılması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 59
 
Özel iletişim vergisinde indirim ve nihayetinde kaldırılması [KISA; ORTA Vade]
Özel iletişim vergisinde kademeli olarak indirime gidilmesi ve nihayetinde özel iletişim vergisinin tamamen kaldırılması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 60
 
İnternet hizmetlerinde mali yükümlülük çeşitliliğinin azaltılması [KISA; ORTA Vade]
İnternet hizmetlerine uygulanan mali yükümlülük çeşitliliğinin azaltılması gerekmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 61
 
Haberleşme vergisinin kaldırılması ya da sektördeki tüm işletmelere uygulanması [KISA Vade]
Sadece bir işletmenin yükümlü olduğu haberleşme vergisinin, ya tamamen kaldırılması ya da aynı veya benzeri hizmeti sunan işletmecileri de kapsar şekilde genişletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 62
 
Bilişim sektörüne özel mali yükümlülüklerin haberleşme hizmetleriyle sınırlı tutulması [KISA; ORTA Vade]
Yerli içeriğin yaygınlaştırılmasını teminen, işletmecilerin özel iletişim vergisi, idari ücret ve evrensel hizmet gibi mali yükümlülüklerinin elektronik haberleşme hizmetlerinden elde ettikleri gelirleriyle sınırlandırılması; içerik, ürün satışı, e-ticaret, mobil ödeme ve katma değerli servis gelirlerinin ise söz konusu mali yükümlülüklerin ve idari para cezalarının matrahına dâhil edilmemesi önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 63
 
Know-how üretimi için teşvik [KISA; ORTA Vade]
Kayıt dışını önlemek açısından; know-how üretime konu olan bilişim teknolojileri ürünlerinde katma değer vergisi istisnası veya indirimi yapılmalı, yerli üretime konu olan parçalarda fiziki değer ve işlevsel değere göre katma değer vergisi indirimine gidilmeli, ayrıca henüz yerli üretimi olmayan ürünler için de vergisel teşvikler sağlanmalıdır.
 
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 64
 
Uluslararası bilişim firmalarının vergilendirilmesi [ORTA; UZUN Vade]
İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım, YouTube gibi video paylaşım ve Google gibi arama motoru hizmeti sunan firmaların Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği gelirlerin vergilendirilebilmesini ve bunlarla IP adreslerinin paylaşımı ve kişilik haklarının korunmasını teminen içeriğin çıkarılması gibi konularda işbirliğinin sağlanmasını teminen, bunların Türkiye’de yetkili temsilcilik ve irtibat bürolarının oluşturulmasının sağlanması ve bu amaçla uluslararası girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

G. Dijital Oyun Sektörüne İlişkin Öneriler

Öneri 65
 
Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretimi ile oyun derecelendirme mekanizması [ORTA Vade]
Yurt dışı kaynaklı dijital oyun pazarı ve oyun üretimi nedeniyle, yurt dışına çıkan trafiğin ve pazar gelirlerinin yurt içinde tutulabilmesini, bu gelirlerin vergilendirilebilmesini, çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkilemeyecek oyunların üretimini teminen;
a. Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretiminin niceliksel ve niteliksel olarak geliştirilmesi ve yurt dışı kaynaklı oyunlarla rekabet gücünün ve bu alandaki istihdamın artırılması, ilgili eğitim kurumlarında oyun programlama ve oyun tasarım eğitimlerinin de verilmesi ve yükseköğrenim kurumlarına bu alanlarda bölümler açılması, ilgili kurumlarca yabancı sermayeli yatırımlar da dâhil olmak üzere bu sektöre ilişkin tüm yatırımların, araştırma geliştirme faaliyetlerinin ve istihdamın desteklenmesi ve bu kapsamda vergisel avantajlar da sağlanması,
b. Uluslararası çevrimiçi ve çevrimdışı oyun üretim ve sunumuna ilişkin derecelendirme ve yaş sınırlandırması ölçüt ve kuralları ile bu ölçüt ve kurallara aykırılık halinde uygulanacak tedbir ve müeyyidelerin uyarlanarak bir an önce uygulanmaya başlanması, uygulamanın takibinin sağlanması ve uygulanan yaptırımlar da dâhil olmak üzere sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması,
c. Oyun derecelendirmesi ve yaş sınırlandırmasına ilişkin ölçüt ve kurallara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım çalışmalarının yapılması ve bu amaçla özellikle radyo ve televizyon yayınları ile dijital oyun tanıtımlarının yapıldığı internet sitelerinden yararlanılması
önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TÜDOF
 • » YÖK
Öneri 66
 
Mevzuata uygun olmayan зevrimiзi kumar ve bahisle mьcadele [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Mevzuatın verdiği izinler dışında, sanal veya gerçek paraya dayalı çevrimiçi kumar ve bahisle mücadelenin geliştirilmesi gerekmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » TÜDOF
Öneri 67
 
Dijital oyun programlama ve oyun tasarımı eğitimi [ORTA Vade]
Eğitim sisteminde dijital oyun programlama ve oyun tasarımı müfredatı oluşturulmadır. Temel eğitim ve yükseköğretimde bu alanda ulusal yarışmalar yapılarak üretkenlik teşvik edilmelidir.
 
 • » GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TÜDOF
 • » YÖK
Öneri 68
 
Oyun tabanlı eğitim [ORTA; UZUN Vade]
Birçok ülkenin en çok önem verdiği konulardan biri olan “Oyun Tabanlı Eğitim” yaklaşımı doğrultusunda uluslararası iyi uygulamalar da incelenerek yöntemler geliştirilmelidir. Böylece çocuklarımıza; stratejik düşünme, takım çalışması, analitik zekâ, özgüven, liderlik ve problem çözme gibi yetenekler kazandırılabilecektir.
 
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » YÖK

H. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılara (İnternet Kafelere) İlişkin Öneriler

Öneri 69
 
İnternet kafelerin kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal-eğitsel merkezler olarak istifade edilmesi [ORTA; UZUN Vade]
İnternet toplu kullanım sağlayıcıların (internet kafelerin) toplumun bilgisayar ve internet kültürünü destekleyici birer sosyal ve eğitsel merkezler olarak değerlendirilmesini teminen;
a. İnternet kafelerin yurt genelinde mesleki örgütlenmesinin sağlanması,
b. İnternet kafe için gereken fiziki koşullar, internet kafe işletenlerde aranan eğitim şartı ve diğer niteliklerin, hizmet sunum ve kalite standartlarının, mesleki ve etik kuralların belirlenmesi ve tüm bunların internet kafe işletilebilmesi için yurt genelinde aranan kriterler olarak tanımlanması,
c. İnternet kafelerin denetim standartlarının ve denetçilerin niteliklerinin belirlenmesi, yükümlülüklerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin yapılan denetimlerle düzenli olarak takibi ve belirlenen yükümlülüklere aykırılık halinde eylemin ağırlığına göre, idari para cezaları başta olmak üzere gereken tedbir ve müeyyidelerin kademelendirilerek uygulanması, uygulanan yaptırımlar da dâhil olmak üzere denetim rapor ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve aynı zamanda internet kafelerde kullanıcıların görebileceği şekilde panolara asılması,
d. Meslek örgütleri ve ilgili kurumlar tarafından, internet kafe işletenlere yönelik mesleki ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, katılımlarının takibi ve katılımcıların belgelendirilmesi,
e. İnternet kafelerin fiziki ve teknik imkânlarından, eğitim kurumlarınca eğitim amaçlı olarak yararlanılabilmesinin sağlanması,
f. İnternet kafelerde elektronik spor turnuvalarının düzenlenmesinin, bu turnuvalara ortam sağlayabilecek internet kafeler ve turnuvalara ilişkin standartlar ile uygulama usul ve esaslarının meslek örgütleri tarafından belirlenmesinin sağlanması,
g. İnternet kafelerin bilgisayar ve internet kültürünü destekleyici birer sosyal ve eğitsel merkezlere dönüştürülmesine ve niteliklerinin artırılmasına yönelik projelerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından desteklemesinin sağlanması
önerilmektedir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KOSGEB
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

I. İnternet Kullanımının Toplumsal Boyutuna İlişkin Öneriler

Öneri 70
 
İnternetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımı için araştırmalar ve farkındalık çalışmaları [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Başta çocuk ve ergen sağlığını riske atan siber zorbalık, akran istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar, madde kullanımı, zararlı içerik, bilgi kirliliği ve benzeri suç ve problemlerle mücadele konusunda araştırmalar yapılmalı, araştırma sonuçları konusunda uzman profesyonellerle birlikte değerlendirilmeli, mücadeleye yönelik politikalar ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmeli, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması için, bu çalışmalar ve sonuçları hakkında kamuoyu düzenli bilgilendirilmeli, bu amaçla kısa filmler ve kamu spotlarının üretilmesi ve okuyucu dostu el kitapçıklarının dağıtımı yaygınlaştırılmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 71
 
İnternette sosyal ve psikolojik mağduriyetlerle karşılaşanların korunması ve rehabilitasyonu [ORTA; UZUN Vade]
Siber zorbalık, akran istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar gibi suçlar ve internette kişilik haklarına saldırılarla mücadeleye ve bu suç ve eylemlerden zarar görenleri korumaya yönelik hukuki altyapının güçlendirilmesi, bu suçlardan zarar gören çocukların rehabilite edilmesinde çocuk izleme merkezlerinden yararlanılması ve bu merkezlerin mağdurlara internet üzerinden destek verebilmesinin sağlanması önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 72
 
İnternet yoluyla işlenen suçlardan korunma ve kişilik haklarının ihlali konularında toplumsal farkındalığı artırma [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere, kullanıcıların internet ortamında kişisel iradeleriyle aktardıkları kişisel bilgilerinin ortaya çıkardığı riskler, güvenlik ve gizlilik ayarlarındaki zafiyet nedeniyle hesaplarının ele geçirilmesi, internet yoluyla işlenen suçlar, kişilik haklarının ihlali ile bunların önlenmesi ve bunlarla karşılaşmaları halinde izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması kritik öneme sahiptir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 73
 
İnternetin riskleri kadar fırsatları konularında da toplumsal bilinçlendirme [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımıyla ilgili çalışmalarda internetin barındırdığı risklerin, kullanıcıların internet ve bilişim teknolojilerinden korkmalarına, soğumalarına ve bu teknolojileri dışlamalarına neden olmayacak şekilde işlenmesi ayrıca bu çalışmalarda internet ve bilişim teknolojilerinin sağladığı fırsatlar hakkında da yeteri kadar bilgi verilmesi gerekmektedir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 74
 
İnternetin bilinçli kullanım düzeyine ilişkin akademik araştırmalar [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Çocukların bilişim teknolojilerini kullanma, tüketme, ailelerin bu anlamda bilgi ve duyarlılık düzeyini anlama ve yakın gelecekte artma riski bulunan suçların ve sosyal risklerin önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesi için ulusal düzeyde akademik araştırmalar yapılmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 75
 
İnternet kullanıcılarına yönelik ulusal yardım ve destek hattının oluşturulması [KISA Vade]
İnternet ortamında suç teşkil eden, sakıncalı ve zararlı içerikle mücadele ile bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımından kaynaklanan psiko-sosyal, hukuki, teknik ve sağlıkla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, uluslararası örneklerine uygun olarak yardım ve destek hattı oluşturulmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 76
 
İnternet yoluyla işlenen suçlara ilişkin caydırıcılığı artıracak tedbirler ve yaptırımlar [KISA; ORTA Vade]
İnternet üzerinden işlenen suçlarda verilecek cezaların ağırlaştırılması, kişilik haklarının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve konusu suç teşkil eden ve/veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden içeriğe karşı caydırıcılığın sağlanmasını teminen, içerik sağlayıcının bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten de sorumluluğuna gidilmesi yönünde düzenleme yapılması önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 77
 
Site yerine içerik engelleme ve cevap hakkı mekanizması [KISA Vade]
İnternet sitelerine erişimin tamamen engellenmesi yerine, yalnızca konusu suç teşkil eden ve/veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden içeriğin yayından çıkarılması sağlanmalı ve cevap hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 78
 
Güvenli internet paketi uygulamasının geliştirilmesi [KISA; ORTA Vade]
Güvenli internet paketleri çeşitlendirilmeli ve bireyler paketlerin kullanılacağı zaman aralığını belirleyebilmelidir.
 
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 79
 
İnternetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımı için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternetin güvenli, bilinçli, etkin ve doğru kullanımı konusunda özellikle sivil toplum kuruluşlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, konu ile ilgili olarak başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunulması, projeler üretilmesi, kamu bilinçlendirme merkezleri kurulması, eğitimler ve seminerler düzenlenmesi önerilmektedir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » STK'LAR
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 80
 
İnternet içeriklerinde akıllı işaretleme mekanizması [ORTA; UZUN Vade]
İnternet içerikleri başta olmak üzere, video ve filmlerin uluslararası derecelendirme ve yaş sınıflandırılması ölçüt ve kurallarına uygun olarak televizyon yayınlarında olduğu gibi akıllı işaretleme yoluyla sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile aykırılık halinde uygulanacak tedbir ve müeyyidelerin tespiti ile bir an önce uygulanmaya başlanmalı, uygulamanın etkin bir şekilde takibi sağlanmalı ve uygulanan yaptırımlar da dâhil olmak üzere sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalı; konuya ilişkin ölçüt ve kurallarla uygulamanın sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, tanıtım ve reklamlarda geleneksel basın yayın organlarının yanında yeni medyadan (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar gibi) etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » RTÜK
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 81
 
İnternetin güvenli, bilinçli ve etkin kullanımına için geleneksel ve yeni medyadan yararlanılması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternetin güvenli, bilinçli, etkin ve doğru kullanımının toplumda yerleşmesi için hem geleneksel basın yayın organlarından hem de yeni medyadan (internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, IP TV, dijital yayınlar gibi) etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » RTÜK
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 82
 
Bilişimin fırsat ve risklerine medyada yer verilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin imkânlar ve risklerin, medyada, toplumda doğru kanaat oluşumunu destekler mahiyette yer alması sağlanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » RTÜK
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 83
 
Çevrimiçi kaynak araştırma yöntemleri hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Çevrimiçi ortamda karşılaşılan bilginin doğruluğunun sorgulanması, farklı kaynaklardan araştırma ve kaynak karşılaştırması yapılması hususunda kamuoyu bilinçlendirilmelidir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » RTÜK
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 84
 
Çevrimiçi pozitif içerik, kamu kurumları çocuk siteleri, içerik üretiminde çocukların düşünülmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Çocuk ve ergenlerin, interneti bilinçli ve güvenli kullanımı ile fiziksel ve ruhsal gelişiminin sağlığını teminen,
a. Çocuklar için, çizgi filmler başta olmak üzere, eğitici, eğlendirici ve bilgilendirici çevrimiçi pozitif içerik üretimi ile bu amaçla çocuk ve ergenlere yönelik oluşturulacak internet sitelerinin yapımı ve kullanımı teşvik edilmelidir.
b. Çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişebilecekleri networkler ve arama motoru oluşturulmalı, kamu kurumları [www.cocuk.{kurumadı}.gov.tr formatında] görevlerini ve hizmetlerini en sade ve anlaşılır biçimde görsel öğelerle çocuklara sunmalıdır.
c. Çocuklara özel internet sitelerinde, çocuk dilinde haberler sunularak çocuklara gündemi takip etme ve haber okuma alışkanlıkları kazandırılmalı, bu internet sitelerinde çocuklara söz hakkı verilerek, özellikle kendileriyle ilgili konularda yorumda bulunmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.
d. Görsel ve işitsel medyada, programların senaryosunun yazımından izleyiciye sunumuna kadar geçen tüm süreçte çocuk ve ergen gelişiminin gözetilmesi büyük öneme sahiptir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » RTÜK
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ

J. Bilişim Teknolojileri Kullanımının Eğitim Boyutuna İlişkin Öneriler

Öneri 85
 
Sorgulayan, esnek ve sitemli düşünebilen bireyler yetiştirme hedefine sahip eğitim sistemi [ORTA; UZUN Vade]
Bilgisayarda ve ansiklopedide var olan verileri tekrar eden bireyler yerine, gerektiğinde bunları değerlendirebilen, akıllarını kullanarak kendilerine yeni bir yol açabilen, hayal gücü ve özgüveni yüksek, sorunu hızla fark edip, çözüm ve yeni çıkış yolları bulabilen, esnek düşünebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmelidir. Eğitim sistemi, bahse konu hedefe hizmet etmelidir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » YÖK
Öneri 86
 
Bilişim ve eğitim temelli TRT kanalı ve TV içeriği [ORTA Vade]
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından, bilişim ve eğitim temelli yayın amacıyla kurulan bir kanalın inovatif ve eleştirel düşünmeyi destekleyici belgesel ve programlarla zenginleştirilmesi, özel radyo ve televizyon yayınlarında da bu hususlara dikkat edilmesinin sağlanması önerilmektedir.
 
 • » RTÜK
 • » TRT
Öneri 87
 
Öğrencilerde fikri mülkiyet hakkına ilişkin farkındalık ve ücretsiz başvuru imkânı [KISA; ORTA Vade]
Öğrencilerin bilişim alanındaki faaliyetleri sonucunda oluşan üretimlerle ilgili fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda farkındalık oluşturulmalı, ürünleriyle ilgili olarak patent/ faydalı model başvuru yöntemleri (basılı belgelerle ve çevrimiçi başvuru) öğretilmeli ve ücretsiz olarak patent/faydalı model alabilmeleri sağlanmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (İş Melekleri)
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
 • » YÖK
Öneri 88
 
e-Okul sisteminde bilişim ve internet konularında içerik sunulması ve bilinçlendirme amacıyla da kullanılması [KISA Vade]
Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi, bilinçlendirme çalışmaları için aktif olarak kullanılmalı ve anılan sistemde bilişim ve internet konularında içerik sunulmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Öneri 89
 
Öğrencilere bilgisayar destekli eğitim programları ve materyalleri üretilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Öğrencilerin eğitim faaliyetlerini ders dışı zamanlarda da aktif şekilde yürütebilmesi amacıyla bilgisayar destekli eğitim programları, eğlendirici ve öğretici internet portalleri gibi imkânlar artırılarak, öğrencilerin bu imkânlardan yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » STK'LAR
Öneri 90
 
Öğrencilerin sosyal hayatına ilişkin imkânların artırılması [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim teknolojileri ve internetin olası risklerinin en aza indirebilmesini teminen, öğrencilerin aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve aynı zamanda eğitimlerine de katkıda bulunacak eğitici, eğlendirici öğretim materyallerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » STK'LAR
Öneri 91
 
Bilişim temelli pozitif içerik üretiminin teşvik edilmesi [KISA; ORTA Vade]
Bilişim temelli pozitif içerik oluşturan eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları teşvik edilmelidir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » YÖK
Öneri 92
 
Okullarda bilişim ve internet toplulukları kurulması [KISA; ORTA Vade]
Okullarda ve yükseköğrenim kurumlarında, bilişim ve internetle ilgili sosyal topluluk ve dernekler kurulması, öğrencilerin bunlara üyeliği ve faaliyetlerine katılımı teşvik edilmelidir.
 
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » YÖK
Öneri 93
 
Bilgisayar destekli eğitim imkânlarının artırılması (uzaktan eğitim, telekonferans, açık ders vs.) [ORTA; UZUN Vade]
Bilişim teknolojileri ürünlerinden eğitim ve iş amaçlı olarak azami oranda faydalanılması ve bu amaçla;
a. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, kamu kurumlarınca hizmet içi eğitim faaliyetlerinde uygun olduğu ölçüde uzaktan eğitim modelinin kullanılması,
b. İş hayatında telekonferans yönteminin aktif şekilde kullanması,
c. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında uzaktan eğitim imkânının artırılması,
d. Açık lise ve açık öğretim kapsamındaki derslerin bilgisayar destekli eğitim ile güçlendirilmesi,
e. Hayat boyu öğrenmenin gereği olarak yükseköğrenim kurumlarında okutulan ders içeriklerinin internet vasıtasıyla ve açık ders yöntemiyle ilgililere açılması
önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Mahalli İdareler)
 • » KOSGEB
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
 • » YÖK
Öneri 94
 
Akademik kesim performans kriterlerinin üretim odaklı hale getirilmesi [KISA Vade]
Akademik kesimin performans kriterleri arasında;
• Bilimsel çalışmaların sonuçlarının ticarileşmesi,
• Çalışmalar neticesinde fikri mülkiyet hakları tesis edilmesi (patent, faydalı model vs.),
• Üniversite gelirlerinin artırılması
gibi kriterler yer almalıdır. Üniversitelere yapılacak devlet yardımları bu alanlara endekslenmelidir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 95
 
Ar-ge ve inovasyon için bilgi havuzu oluşturulması [KISA; ORTA Vade]
Bilimsel makaleler, bilimsel kitaplar, Ar-Ge ve inovasyon için kayda değer dokümanlar, fikri mülkiyet hakları (patent, telif hakkı, tasarım vb.) bir bilgi havuzunda toplanmalı ve bahse konu bilgi havuzuna araştırmacılar ve girişimciler için erişim kolaylaştırılmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » KOSGEB
 • » TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
 • li>» YÖK

K. Bilişim Teknolojisi Ürünleri ve İnternet Kullanımının Sağlık Boyutuna İlişkin Öneriler

Öneri 96
 
İnternet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımına ilişkin toplumsal bilinçlendirme [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternet bağımlılığından etkin korunma sağlanmasını teminen, başta çocuk ve ergenler olmak üzere kullanıcıların internet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımı konusunda etkili ve sürekli bir şekilde bilinçlendirilmelidir. Ayrıca;
a. İnternet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımının erken belirtilerinin aile veya okulda fark edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
b. Günlük internet kullanım kurallarının (kullanım süresi ve kullanım zamanı gibi) belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması,
c. İnternet ve bilgisayar başında geçirilen sürenin azaltılması ve bu amaçla internet servis sağlayıcılar tarafından abone tercihine bağlı olarak internete bağlı kalınan sürenin belirli aralıklarla bağlı cihaza uyarı mesajı gönderilmek suretiyle hatırlatılmasının ve günlük süre kotalı tarifelerin oluşturulmasının sağlanması,
d. Sosyal ve eğlence amaçlı bilgisayar ve internet kullanımını ikame edebilecek türden sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönelimin sağlanması, yerel yönetimler tarafından bu faaliyetlerin yapılabileceği tesislerin artırılması ve kullanımının teşvik edilmesi,
e. Çocuk ve ergenlerin psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi, bu amaçla aile içi, okul içi etkili iletişim ve süreç yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi,
f. İnternet bağımlılığı ve sorunlu internet kullanımına karşı, bazı istisnai durumlarda, internet erişiminin kesilmesi, bilgisayarın kaldırılması gibi tedbirlere başvurulması,
g. İnternetin sorunlu kullanımına ilişkin ulusal düzeyde araştırma yapılması, konuya ilişkin gerekli noktalarda internet bağımlılığı ünitelerinin kurulması ve uygun tedavi ve rehabilitasyon için kullanıcıların internet bağımlılığı ünitelerine yönlendirilmelerinin sağlanması
tavsiye edilmektedir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » MAHALLİ İDARELER
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 97
 
Uzun süreli bilgisayar kullanımından kaynaklı ergonomik sorunlar hakkında bilinçlendirme [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Uzun süreli bilgisayar kullanımının ortaya çıkardığı ergonomik sorunlarla ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlayan eğitimlerde;
a. Bilgisayarlı çalışma ünitelerinin kullanıcının temel özellikleri (yaşı, cinsiyeti, antropometrik özellikleri gibi) gözetilerek düzenlenmesi,
b. Bilgisayarlı çalışma ünitelerinin düzenli kontrol, bakım ve iyileştirilmelerin yapılması
konuları vurgulanmalı ve ilgililer tarafından bu hususların uygulanması sağlanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 98
 
Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin eğitim, erken tanı ve tedavi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Mesleki maruziyetler ve mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları konularında sağlık çalışanlarının eğitimine önem verilmeli ve mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında erken tanı ve tedavi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
Öneri 99
 
Teknolojik cihazların sağlıklı kullanımı için tedbirler [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilgisayar ve diğer bilişim teknolojileri cihazlarının sağlıklı kullanımına ilişkin eğitimler yaygınlaştırılmalı, gereksiz ve uzun süreli kullanımların muhtemel etkilerine ilişkin konularda toplumsal bilinçlenme sağlanmasını teminen, bu eğitimlerde etkileri kesinleşmemiş olmamakla birlikte ihtiyaten;
a. Mobil telefon kullanımında kablolu kulaklık veya hoparlör kullanımının tercih edilmesi,
b. Büyüme ve gelişmesi süren çocuklarda mobil elektronik haberleşme cihazlarının kullanım yaşının geciktirilmesi,
c. Gebelikte mobil elektronik haberleşme cihazlarının kullanımının asgari düzeye indirilmesi,
d. Mobil telefonla konuşmaların gereğinden fazla uzun tutulmaması,
e. Mobil telefon kullanımında; giden aramalarda numara çevrildikten sonra çağrı kuruluncaya kadar telefonun vücuttan uzakta tutulması ve bağlantının gözle izlenmesi, gelen aramalarda ise önce çağrının yanıtlanıp sonra telefonun kulağa götürülmesi,
f. Mobil elektronik haberleşme cihazı satın alırken SAR değerinin belirlenen standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi,
g. Bebek odalarının yakınında mobil elektronik haberleşme cihazlarının bulundurulmaması,
h. Uykudan önce mobil elektronik haberleşme cihazlarının kapatılması, kapatılmayacaksa bile başucundan uzağa konulması,
i. Mobil elektronik haberleşme cihazlarının motorlu araç kullanırken ve akaryakıt istasyonlarında kullanılmaması
gibi hususlar vurgulanmalıdır.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 100
 
Hücresel baz istasyonlarının mevzuata uygun olarak kurulması ve etkin denetimi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Toplumun haberleşme ihtiyacının karşılanması ve bu amaçla işletmecilerin kapsama alanına ilişkin taahhütlerinin yerine getirilmesi amacı ile kurulması zorunlu bulunan hücresel baz istasyonlarının yer seçimlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine uygun olarak yapılması, anaokulları, kreşler, okullar, çocuk oyun alanları, hastaneler ve huzurevleri yakınındakiler başta olmak üzere, tüm baz istasyonlarının denetim ve ölçümlerinin de düzenli ve sıkça yapılması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 101
 
Mobil elektronik haberleşme cihazlarının SAR değerine ilişkin etkin takip mekanizması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Mobil elektronik haberleşme cihazlarının piyasaya arzında SAR değerlerinin ürünün ambalajı üzerinde yazılmasının zorunlu hale getirilmesi, piyasa gözetim ve denetiminde bu hususa da dikkat edilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda belirlenen SAR değerlerine uygun olmayan cihazlar hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması müeyyidelerinin uygulanması önerilmektedir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Öneri 102
 
BİT ürünlerinin sağlığa uygunluğuna dair kullanım kılavuzu ve ambalaj bilgisi [KISA Vade]
Bilişim teknoloji ürünlerinin sağlık açısından uygunluğuna ilişkin bilgilerin ürün ambalajında ve kullanım kılavuzlarında yer alması sağlanmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Öneri 103
 
Tüm paydaşların işbirliği ile BİT ürünlerinin sağlık etkileri üzerinde araştırmalar yapılması ve doğru bilgi paylaşım kanallarının oluşturulması [ORTA; UZUN Vade]
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yükseköğrenim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından işbirliği içerisinde internet ve bilişim teknolojisi ürünlerinin kullanımının toplum ve birey sağlığı üzerindeki etkileri ile elektromanyetik alanların sağlık üzerine etkileri konularında periyodik olarak araştırmalar ve çalışmalar yapılması, bunların sonuçları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, bu alanda yapılanların paylaşıldığı bir bilgi havuzu ve bilgi akışının sağlanacağı bir mekanizmanın oluşturulması önerilmektedir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 104
 
Tele-tıp, e-sağlık ve sağlık bilgi sistemlerinde entegre sistem tasarımı [ORTA; UZUN Vade]
Sağlık Bakanlığınca tele tıp, e-sağlık uygulama ve olanaklarının geliştirilmesi, bilişim teknolojileri ürünlerinin kullanımının mevcut tüm alt birim ve kurumlarını da içerecek şekilde entegre sistem tasarımlarıyla artırılması önerilmektedir.
 
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
Öneri 105
 
BİT ürünlerinin ve kullanımın zekâya etkileri üzerine akademik çalışmalar yapılması [ORTA Vade]
Bilişim teknolojileri ürünleri ve internet kullanımının zekâ üzerindeki etkileri ile ilgili üniversiteler ve nöropsikologların araştırmalarının artırılması teşvik edilmelidir.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » SAĞLIK BAKANLIĞI
 • » YÖK

L. Bilişim Suçlarıyla Mücadeleye İlişkin Öneriler

Öneri 106
 
Kolluk kuvvetlerinin bilişim suçlarıyla etkin mücadele kapasitelerinin artırılması ve uluslararası standartlara uygun yapılandırılması [KISA; ORTA Vade]
Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, bilişim suçlarıyla doğrudan mücadele eden kolluk güçleri uluslararası standartlara göre yapılandırılmalı ve bu alanda sertifikalı/nitelikli bilişim uzmanı personel istihdam edilmelidir. Anılan birimlerin suçla mücadele kabiliyetlerini artırmayı teminen, gerekli bilişim altyapısı (yazılım ve donanım) oluşturulmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
Öneri 107
 
Bilişim suçlarıyla etkin mücadele için kurumlar arası sistem entegrasyonu ve birlikte çalışabilirlik [ORTA Vade]
Bilişim suçlarıyla mücadele ve şüphelilerin yakalanması için hızlı bir şekilde işlenen, araştırılması ve anında tespit edilmesi gereken bilişim suçlarında, kurumlar arası bilgi akışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gereken etkin koordinasyon ve sistem entegrasyonları için teknik ve hukuki altyapı ile birlikte çalışabilirlik altyapısı en etkin bir şekilde tasarlanmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
Öneri 108
 
Ulusal sınırları aşan bilişim suçları için uluslararası anlaşmalar ve ulusal güvenlik standartları [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilişim suçlarının sınır aşan suçlardan olması nedeniyle suç soruşturmasında kullanılacak verilerin diğer ülke kamu ve özel kurum kayıtlarında bulunması durumunda bu verilerin hızlı bir şekilde alınabilmesi için, gereken uluslararası anlaşmaların yapılması ve ikili işbirliklerinin geliştirilmesi ve ulusal güvenlik standartlarının belirlenmesi gerekmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » TBMM
Öneri 109
 
Bilişim suçları konusunda vatandaşın ve kamu personelinin bilinçlendirilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumlar, yükseköğrenim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından;
a. İnternet başta olmak üzere bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar, bu suçlarla mücadeleye ilişkin alınabilecek tedbirler ve karşılaşıldığında izlenecek usuller ile ilgili konularda, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik seminerler, kurslar ve eğitim programları gibi etkinlikler düzenlenmeli,
b. Yaygın suç işleme yöntemleriyle ilgili kamu spotları hazırlanmalı ve yayınlanmalı,
c. Stratejik önemi ve özelliği haiz bilgilere sahip kamu kurumlarının çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu personeli, vatandaşın kişisel bilgilerinin korunması, bilgi güvenliği ve bilişim suçları gibi konularda bilinçlendirilmelidir.
 
 • » AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
 • » BAŞBAKANLIK
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » RTÜK
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 110
 
Suç soruşturması yapan tüm birimlerin dijital deliller hakkında eğitilmesi [KISA; ORTA Vade]
Dijital suç delillerinin toplanması ve raporlanması sürecini kapsayan adli bilişim çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, suç soruşturması yapan tüm birimlerin personeli dijital deliller hakkında eğitilmelidir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
Öneri 111
 
Kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde yükseköğrenimde adli bilişim eğitimi [KISA; ORTA Vade]
Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar mühendisliği bölümleri başta olmak üzere ilgili bölümlerinde adli bilişim alanında çalışmalar yapılmalı, bu alandaki çalışmalarda kolluk birimleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
 • » YÖK
Öneri 112
 
Dijital deliller konusunda bilirkişilik standartlarının belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi [KISA; ORTA Vade]
Dijital deliller ile ilgili bilirkişilik yapanlar için gereken standartlar oluşturulmalı ve dijital delillerin incelenmesinde bilirkişilik yapabilecek uzmanlar yetiştirilmesine yönelik programlar açılmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
 • » YÖK
Öneri 113
 
Ulusal “siber istihbarat” altyapısının oluşturulması [KISA; ORTA Vade]
Ulusal “siber istihbarat” altyapısı oluşturulmalı; bu konu, gerekli mevzuat değişikliği yapılarak MİT, TSK ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığının görev tanımı içerisine alınmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİT
Öneri 114
 
Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması [KISA Vade]
Acilen ulusal siber güvenlik ve ulusal bilgi güvenliği stratejileri ve eylem planları oluşturulmalıdır.
 
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MASAK
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

M. Bilgi Güvenliğine İlişkin Öneriler

Öneri 115
 
Ulusal siber güvenlik stratejisinin oluşturulması ve çalışmaların stratejiye uygunluğunun Siber Güvenlik Kurulunca denetlenmesi [KISA; ORTA Vade]
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Siber Güvenlik Kurulunca, ivedilikle ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planı oluşturulmalı; planın uygulama sürecine ilişkin sorumlu kurum/kuruluşların açıkça belirlenmeli ve uygulama süreci periyodik olarak Kurul’a raporlanmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 116
 
Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesine ilişkin tedbirler [KISA; ORTA Vade]
Ulusal siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesini teminen,
a. Kamu kurumlarında yaşanabilecek bilişim güvenliği olaylarına müdahalede bulunabilmek amacıyla bilgisayar olaylarına müdahale ekiplerinin kurulması,
b. Bilgisayar olaylarına müdahale ekiplerinin kapasitesinin artırılarak, yurt çapında kurumlar arasında gereken koordinasyon sağlanarak, kritik olarak belirlenen tüm kurumlarla gerçekleşen bilişim güvenlik olaylarına yerinde müdahale yeteneğinin kazandırılması,
c. Siber tehditlerin doğrudan hedefi haline gelen ve zarar görmesi halinde toplumsal düzeni bozabilecek kritik altyapıların tespiti ile bilgi teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan risklerin analizinin yapılması, olası risklerin kapatılması için gerekli karşı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması,
d. Ulusal kritik bilgi sistemlerinde çalışmakta olan ya da bu sistemler için geliştirilen yazılımların sağlaması gereken güvenlik kriterlerin, uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesi ve bahse konu yazılımların anılan kriterleri sağladıklarını doğrulayacak mekanizmaların geliştirilmesi,
e. Kamu kurumlarına, kurum bazında özelleştirilmiş test ve denetim prosedürleri kullanılarak düzenli aralıklarla güvenlik test ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
f. Kamu kurumlarının bilgi güvenliğinin sağlanması, internet aracılığıyla sundukları hizmetlerin geniş kapsamlı saldırılardan korunması ve tüm paydaşların işbirliği ile saldırılara gerçek zamanda müdahale edilmesi için ulusal internet ağı izleme sisteminin kurulması,
g. Ulusal ağlarda dolaşan zararlı yazılımlar ve bulaştıkları sistemlerde yaptıkları etkilerin belirlenmesi, bu zararlı yazılımlara karşı uygulanacak korunma önlemlerinin geliştirilmesi,
h. Kamu kurumlarının güvenli, hızlı ve sürekli iletişimini sağlamak üzere, kamu kurumları arasında bilgi erişimi için ortak bir altyapının (kamu güvenli ağı - intranet) kurulması ve felaket durumunda sistemlerin çalışırlığını sağlamak üzere felaket kurtarma merkezi ve yedekli veri merkezi ihtiyaçlarının karşılanması
önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 117
 
Ulusal siber güvenlik kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik tedbirler [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Ulusal siber güvenlik kabiliyetinin geliştirilmesini teminen;
a. Yükseköğrenim kurumlarında siber güvenlikle ilgili derslerin sayısının artırılması ve içeriklerinin zenginleştirilmesi, bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin desteklenmesi, bu öğrencilere siber güvenlik konusunda dünyada yetkinliğini ispatlamış yükseköğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora yapma olanağı sağlanması,
b. Savaş halinde düşman ülke bilgi sistemlerini hedef alacak siber saldırıların Silahlı Kuvvetler bünyesinde teşkil edilecek siber komutanlık birimlerince yapılması ve bu amaçla gereken altyapının kurulması,
c. Kamu kurumlarının ve belirli bir ölçeğin üstündeki özel sektör kuruluşlarının bilgi sistemlerinden ve siber güvenliğinden sorumlu personelinin düzenli olarak siber güvenlik eğitimine tabi tutulması,
d. Kurumların bilgi ve iletişim sistemlerinde milli olarak geliştirilmiş ürünlerin; milli ürünlerin mevcut olmadığı durumlarda güvenlik değerlendirmesi ve sertifikalandırması milli olarak gerçekleştirilmiş ürünlerin; güvenlik değerlendirmesi milli olarak gerçekleştirilmiş ve sertifikalandırılmış güvenlik ürünlerinin mevcut olmadığı durumlarda uluslararası standartlar uyarınca değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerin tercih edilmesi,
e. Belirlenmiş güvenlik kriterlerini sağlayan açık kaynak kodlu mevcut güvenlik ürünleri hakkında bilgilendirmeler yapılması, kılavuzlar yayınlanması ve açık kaynak kodlu yeni ürünlerin geliştirilmesi için platformlar oluşturulması
önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 118
 
Siber güvenlikle ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaların yapılması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Siber güvenlikle ilgili olarak, kamu kurumları, yükseköğrenim kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşların işbirliği ile ulusal düzeyde çalışmalar yapılmalı; bu alanda diğer ülkelerin ilgili otoriteleri ve uluslararası kuruluşlar ile de yakın işbirliği sağlanmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 119
 
Ulusal siber güvenlik uygulama sonuçlarının takibine ilişkin mekanizma kurulması [KISA; ORTA Vade]
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulama sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması gibi hususları içeren kapsamlı bir kanuni düzenleme yapılması önerilmektedir.
 
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MASAK
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

N. Bilgi Toplumu, e-Devlet ve Kamuda Bilişim Yatırımlarına İlişkin Öneriler

Öneri 120
 
Bilgi toplumu faaliyetlerinin merkezi koordinasyonu ve idarelerin derecelendirilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilgi toplumu faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla güçlü bir kurumsal yapılanmanın oluşturulması ve yetki karmaşasının ortadan kaldırılması, bu yapı tarafından kamu kurumlarının stratejik yönetim, iyi yönetişim, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, bilgi yönetimi ve iç kontrol sistemleri bakımından derecelendirilmesi önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 121
 
Yeni hazırlanan ulusal strateji belgelerinde bilişimle kalkınma ve siber güvenlik hedefleri [KISA Vade]
Hazırlanacak yeni Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Strateji, bilişimin ülke kalkınmasına katkısını azamiye çıkarma ve siber güvenliği sağlama işlevi taşımalıdır. Bu süreçte, TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nun bulguları ve önerileri dikkate alınmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 122
 
Bilgi toplumu stratejisinin etkin performans takibi ve raporlanması [KISA; ORTA Vade]
Bilgi toplumu stratejisinde belirlenen stratejik öncelik ve hedeflere uygun olarak çalışmaların yapılması, yapılan çalışmaların stratejiye ve belirlenen hedeflere uygunluğu ve performansı izlenmesi ve raporlanması sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 123
 
Ulusal kritik bilgi ve iletişim sistem altyapılarının güvenliğine ilişkin standartların oluşturulması ve uygulanması [KISA; ORTA Vade]
Ulusal bilgi güvenliği stratejisi hazırlanarak ulusal kritik bilgi ve iletişim sistem altyapılarının güvenliğine ilişkin standartlar oluşturulmalı ve ilgili kurumların bu standartlara uyum düzeyi periyodik olarak izlenmeli ve raporlanmalıdır.
 
 • » BTK
 • » DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
 • » MASAK
 • » MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
 • » MİT
 • » SİBER GÜVENLİK KURULU
 • » TÜBİTAK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 124
 
E-Devlet projelerinde idarelerin e-dönüşüm olgunluk seviyelerinin dikkate alınması [KISA; ORTA Vade]
e-Devlet projelerinin belirlenmesinde kurumların e-dönüşüm olgunluk seviyeleri ve bilişim sistemlerinin yetkinlik düzeyleri dikkate alınmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 125
 
Kamuda kurumsal yönetişim [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Kamu kurumlarında stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, bilgi yönetimi ve iç kontrol sistemleri geliştirilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 126
 
Kamuda bilişim yatırımlarının sağlıklı analizlerle yapılması ve yerindelik denetimi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Kamuda bilişim yatırımlarına ve harcamalarına yönelik ihtiyaçlar sağlıklı şekilde analiz edilmeli, kararlar bilişim birimlerinde görevli kişilerin bireysel tercihlerine bırakılmamalı, harcamaların yerindeliği denetlenmelidir.
 
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » KAMU İHALE KURUMU
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » SAYIŞTAY
 • » TBMM
Öneri 127
 
Kişisel verilerin korunması ve kurumlar arası veri paylaşım standartları [KISA Vade]
Kişisel verilerin korunması ve kurumlar arası veri paylaşımına ilişkin mevzuat hazırlanmalı, veri sahipliği tanımlanmalı ve hangi verilerin kimler tarafından üretileceği ve paylaşılacağının usul ve esasları oluşturulmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 128
 
Veri depolama ve iletiminde standartlar [KISA; ORTA Vade]
Veri depolanmasında ve iletişiminde standartlar belirlenmeli ve bu standartların etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 129
 
Bilgi toplumu faaliyetlerinin uluslararası alanda takip edilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Avrupa Birliği ve dünyanın önde gelen ülkelerindeki bilgi toplumu faaliyetleri ve özellikle elektronik kamu hizmetleri sunumunun geliştirilmesine ilişkin program ve girişimler yakından izlenmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜRKSAT
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 130
 
Kamu idarelerinin bilişim stratejilerine uygun bilişim yatırımları yapması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Bilişim teknolojileri yatırım kararlarının önceden belirlenmiş bilişim stratejilerine uygun olarak kurumsal amaç ve hedeflere paralel alınmasını ve bu projelerde kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » SAYIŞTAY
 • » TBMM
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 131
 
Kamuda mükerrer bilişim yatırımlarının engellenmesi, iyi uygulamaların paylaşılması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Yatırımcı kurumlar arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği mükerrer yatırımların yapılmasına neden olabileceğinden, bilişim teknolojileri yatırımlarının tek merkezden koordinasyonunun sağlanması, kamu kurumlarının kullandıkları yazılım envanterinin oluşturulması ve mükerrer yatırımların önlenmesi kamu kaynaklarının israf edilmemesi ve iyi uygulamaların tüm kurumlara yaygınlaştırılması açılarından büyük öneme sahiptir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 132
 
Bilişim projelerinde kamu idarelerine danışmanlık sistemi oluşturulması [ORTA Vade]
Yerli bilişim sektörünün desteği ile merkezi bir danışmanlık yapısı oluşturulmalı ve bu yapı sayesinde, kamu kurumlarına bilişim teknolojileri ürünlerinin tasarımında, şartname hazırlıklarında ve kabulünde destek olunmalıdır. (Bahse konu yapının, kamu iştiraki şeklinde tasarlanmış bir anonim şirket olabileceği değerlendirilmektedir.)
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 133
 
Kamu hizmetlerinin elektronik sunumuna ilişkin tedbirler [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Kamu hizmetlerinin sunumunda, iş süreçlerinin kullanıcılar ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının özümsenmesi, bilişim sistemleri üzerinden sunulan hizmet sayısının artırılması ve hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin farkındalığı artıracak çalışmalarla kullanıcı memnuniyet oranlarının yükseltilmesi sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 134
 
Tüm elektronik kamu hizmetlerinin e-Devlet kapısında sunumu [KISA; ORTA; UZUN Vade]
Kamu kurumlarının internet üzerinden sunduğu hizmetlerin tamamına, e-devlet hizmetlerine ulaşılan “www.turkiye.gov.tr” portalinden erişilmesi, bu kapsamda mevcut kurumsal yapıların e-devlet hizmetleri sunumuna uygunlukları bakımından değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 135
 
E-Devlet yatırımlarında öncelik alanlarının belirlenmesi [KISA; ORTA Vade]
Kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlere ilişkin e-devlet yatırımlarına öncelik verilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 136
 
Bütünleşik Ulusal Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi oluşturulması [KISA Vade]
Ulusal Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde;
• Bütün süreçleri kapsayacak,
• Risklerin en iyi biçimde yönetilmesini sağlayacak,
• Temel süreçlerde tam otomasyon sağlanmak suretiyle iş yükünü ve işlem maliyetlerini asgariye indirecek, bürokrasi ve kırtasiyeciliği ortadan kaldıracak,
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer idarelerin bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlayacak,
• Sadece Merkezi Yönetim kapsamındaki kuruluşları değil, mahalli idareleri ve döner sermaye işletmelerini de kapsayacak,
• Karar destek sistemleriyle güçlendirilecek
bütünleşik bir bilgi sistemi kurulmalıdır.
 
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » MALİYE BAKANLIĞI
Öneri 137
 
e-Devlet hizmetlerinin derecelendirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi [KISA; ORTA; UZUN Vade]
e-Devlet hizmetleri; kullanılabilirlik, erişilebilirlik, kullanıcı mahremiyeti ve memnuniyeti gibi konularda derecelendirilmeli ve geliştirilmelidir. Ayrıca, e-devlet hizmetleri kullanıcıların ihtiyaç, beklenti ve tercihlerine göre özelleştirilebilmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » SAYIŞTAY
 • » TBMM
Öneri 138
 
Reşit olmayanların belirli e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi [KISA; ORTA Vade]
Reşit olmayanların da gerektiği hallerde (on sekiz yaşından küçük öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu haller gibi) belirli e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 139
 
Elektronik kimlik kartı uygulaması [KISA; ORTA Vade]
Elektronik kimlik kartı uygulaması bir an önce yurt genelinde hayata geçirilmeli; pilot uygulama sonuçlarını da kullanarak karşılaşılabilecek olası riskler analiz edilmeli ve bu hususta gerekli tedbirler üst düzeyde alınmalıdır.
 
 • » İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 140
 
Kayıtlı e-posta sistemi [KISA; ORTA Vade]
e-Devlet ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşmasını teminen, kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasinin azaltılması, kırtasiye masraflarından ciddi miktarlarda tasarruf sağlanabilmesi, e-dönüşümden beklenen fayda ve verimin artırılması için önemli araçlardan bir tanesi olan kayıtlı e-posta sistemi yaygınlaştırılmalı ve yerli kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcılar için serbest piyasa şartlarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI
 • » GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
Öneri 141
 
Kamu idarelerinin kurumsal internet sitelerinin iyileştirilmesi [ORTA; UZUN Vade]
Kamunun vatandaşa hizmet sunumunda önemli bir araç olan kurumsal internet siteleri, kurumsal amaç ve hedefler çerçevesinde, sunulan hizmetlerin etkinliğini artıracak ve iş sürekliliğini temin edecek şekilde iyileştirilmeli ve bahse konu sitelerin tasarımında, içerik sunumunda ve genel olarak yönetiminde ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ve standartlar referans alınmalıdır. Ayrıca, kamu internet sitelerinin birden fazla yabancı dilde sunulmasının teşvik edilmesi önerilmekte ve kamu internet sitelerinin ilgili dillerin kurallarına uygunluğu açısından sürekli denetlenmesi ülke itibarı açısından kritik öneme sahiptir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 142
 
KAKİS’in yenilenmesi ve bu belgeye uygunluğun denetimi ve derecelendirme [KISA; ORTA Vade]
Bir e-devlet projesi olarak hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” yeniden tasarlanarak, kamu kurumları internet sitelerinin adresleme yapısından, site tasarımına, içerik sunumundan, içerik yönetimine kadar birçok hususta güncel standartları ve teknik spesifikasyonları açık olarak tanımlayacak hale getirilmelidir. İlave olarak;
• Bahse konu Rehberin sürekli güncel tutulması,
• Tüm kamu kurum/kuruluş internet sitelerinde, anılan Rehberde tanımlanan standartlara uyumun yasal olarak zorunlu hale getirilmesi,
• Bu standartlara uygunluğun periyodik olarak denetiminin yapılması,
• Buna bağlı olarak, kamu kurum/kuruluş internet sitelerinin derecelendirilmesi
önerilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Öneri 143
 
Kamuya ait e-hizmetlerde geri bildirim mekanizması [KISA Vade]
Kamu internet sitelerinden hizmet alanların aldıkları her bir hizmet için memnuniyet durumlarını (dilek, şikâyet ve önerilerini) ifade edebilecekleri bir geri bildirim mekanizması tesis edilmelidir. Bahse konu mekanizma, merkezi bir yapı tarafından tüm kurumlar için standardize edilmeli ve denetlenmelidir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
 • » ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

O. İnternet Medyasına İlişkin Öneriler

Öneri 144
 
İnternet yayıncılığının ve bu alanda çalışanların Basın Kanunu kapsamına alınması ve haber hak sahipliğinin düzenlenmesi [KISA Vade]
İnternet yayıncılığının Basın Kanunu kapsamında yayıncılık, çalışanlarının ise basın çalışanı sayılabilmesini teminen, internet haber sitelerince internet ortamında yapılan yayınların Basın Kanunu’nun kapsamına alınması, Basın Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın bu amaçla yeniden düzenlenmesi, bu sayede internet medyasını da içeren kapsamlı bir mevzuatın oluşturulması ve bu mevzuatta haber üzerindeki hak sahipliğinin tespiti hususuna da yer verilmesi önem arz etmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 145
 
İnternet medyasının mali olarak güçlenmesini teminen resmi ilan ve reklam imkânı sunulması [KISA Vade]
İnternet medyasının faaliyetlerini habercilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uygun olarak sürdürebilmeleri için, mali yapılarının güçlendirilmesi, bu amaçla, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta, internet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayımlatılabilmesine imkân verecek değişikliklerin yapılması önerilmektedir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 146
 
İnternet medyası çalışanlarının tanımlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi [KISA; ORTA Vade]
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un internet medyası çalışanlarını da kapsamalıdır. Ayrıca, anılan Kanunda, internet medyası personelinin çalışma saatleri ve izinlerini sektörün yapısına uygun olarak iyileştirecek şekilde düzenlenmelidir.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 147
 
İnternet medyasının diğer internet uygulama ve ortamlarından ayrıştırılması, tescil, paylaşım, değerlendirme, izleme ve yaptırım mekanizmalarının tesisi [ORTA; UZUN Vade]
İnternet medyasını, bloglar ve diğer sosyal medya ortamlarından ayırıp sınıflandırabilecek ve tescil edecek güvenilir bir mekanizmanın tesis edilmesi; bu yapının değerlendirme, izleme, kontrol, önerme ve yaptırım gibi yetkilerle donatılması, kullanıcılardan gelen şikâyetleri değerlendirebilmesi ve bu yapı vasıtasıyla internet medyasının bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşması sağlanmalıdır.
 
 • » ADALET BAKANLIĞI
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BTK
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Öneri 148
 
Eğitim fakültelerinde internet medyasına ilişkin eğitimlerin verilmesi [KISA; ORTA Vade]
İnternet medyasının yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasını teminen, iletişim fakültelerinde, bu alanın gerektirdiği ve sektöre özgü eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
 
 • » ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • » YÖK
Öneri 149
 
İnternet haberlerinde habere ilişkin asgari temel bilgilerin sunulması [KISA Vade]
İnternet medyasında yer alan haberlere ait yer, tarih ve zaman gibi bilgilerin güncel olarak haber alanında yer almasının zorunlu olması sağlanmalıdır.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
Öneri 150
 
Sosyal medyada kamu kurumları [KISA Vade]
Kamuoyunu yanıltma ve toplumda kargaşa oluşturma amaçlı haberlere karşı doğru ve hızlı karşılık verilebilmesini teminen, kamu kurumlarının sosyal medyada resmi hesaplarıyla yer alması ve kritik toplumsal olaylarda kamuoyunu doğru bilgilendirebilecek yapıların kurulması tavsiye edilmektedir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
 • » TÜM KAMU İDARELERİ
Öneri 151
 
İnternet yayıncılığında teknolojik altyapının iyileştirilmesi [ORTA; UZUN Vade]
İnternet yayıncılığının sağladığı yaygın ve anlık iletişim, düşük maliyetli iletişim, interaktif yayın imkânı gibi avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla dünyadaki iyi uygulama örneklerinin teknolojik altyapılarının örnek alınması tavsiye edilmektedir.
 
 • » BAŞBAKANLIK
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » KALKINMA BAKANLIĞI
Öneri 152
 
İnternet yayıncılığında kalite standartlarının oluşturulması [KISA; ORTA; UZUN Vade]
İnternet yayıncılığında üretilen içeriğe ilişkin kalite standartlarının oluşturulması, içeriğin Türkçe olması ve Türk dili kurallarının doğru kullanılmasının sağlanması büyük önem arz etmektedir.
 
 • » BAKANLAR KURULU
 • » BAŞBAKANLIK
Öneri 153
 
Barındırma ücretlerinin düşürülmesi [KISA Vade]
Barındırma ücretlerinin internet yayıncılığının gelişimine engel olmayacak makul seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır.
 
 • » BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • » BTK
 • » EKONOMİ BAKANLIĞI

oopy; Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu


Yorumlar - Yorum Yaz